Rapportages

Op basis van de antwoorden van bestuurders en commissarissen genereert BoardResearch drie rapportages. Hieronder staan voorbeelden en staat de inhoud van deze rapportages beschreven. De voorbeeldscores zijn fictief.
 

1. Persoonlijke benchmarkrapportage RvC

In dit rapport worden zowel persoonlijke scores als scores die gelden voor de gehele raad weergegeven.

De persoonlijke scores geven weer hoe een individu uit de raad over zijn/ haar eigen functioneren denkt. Deze score wordt vergeleken met hoe collega's over zijn/ haar functioneren denken. Om deze reden is dit rapport persoonlijk en vertrouwelijk.

Daarnaast worden in dit rapport scores voor de gehele raad weergegeven. Deze scores geven aan hoe de raad over het eigen functioneren denkt en worden deze scores vergeleken met een benchmark bestaande uit andere raden uit dezelfde sector. Zodoende kunt u uw raad spiegelen aan een relevante vergelijkingsgroep. Deze benchmarkvergelijking stelt uw raad in staat om sterke punten en eventuele aandachtspunten te identificeren om daar vervolgens actie op te kunnen ondernemen.

 

 

2. Beeld RvB-Zelfbeeld RvC

Bestuurders hebben de optie een rapportage te ontvangen waarin het beeld van het bestuur over het functioneren van de raad wordt vergeleken met het zelfbeeld van de raad. De rapportage geeft een overzicht van de onderwerpen waar het beeld van het bestuur en zelfbeeld van de raad van elkaar verschillen. Omdat een bestuur doorgaans uit een beperkt aantal leden bestaat, wordt dit rapport uit hoofde van privacy alleen aan de leden van het bestuur verstrekt waarna zij ervoor kunnen kiezen het rapport met de raad te delen.

 

 

3. Terugkoppeling antwoorden op open vragen

Naast de door het BoardResearch systeem gegenereerde rapportages verstrekken we een terugkoppeling van de gegeven antwoorden op de open vragen. De antwoorden zijn gegeven door leden van de raad en door bestuurders, maar zijn niet terug te voeren op individuele personen.